Här möter svenska småföretag inte bara en svår ekonomisk utmaning utan en helt omöjlig uppgift. Ta exemplet med ett enmansföretag vars enda anställda drabbas av t.ex. svåratad cancer. I det nuvarande systemet skulle företaget få statlig ersättning för en del av sjuklönekostnaderna. Men utan detta stöd, skulle företaget behöva bära hela bördan av sjuklönekostnader under en lång period, en utmaning som kan hota dess överlevnad. I snitt cirka en halv miljon kronor inklusive arbetsgivaravgifter - om året! När de flesta företag kämpar för att få ekonomin att gå ihop över huvud taget.

Situationen blir än mer komplicerad för ett småföretag med ett fåtal anställda där en medarbetare drabbas av en långvarig sjukdom som ALS. Eftersom det är en progressiv och ofta dödlig sjukdom, blir sjuklönekostnaderna enorma över tid. Utan statligt stöd, står företaget inför ett hjärtskärande dilemma: antingen fortsätta betala sjuklön till den drabbade medarbetaren, vilket med högsta sannolikhet leder till ekonomisk kollaps, eller avskeda medarbetaren för att rädda företaget.

Detta scenario illustrerar den brutala verkligheten som småföretag står inför om förslaget går igenom. Mer än 96 procent av alla svenska företag, över än en miljon, har färre än 10 anställda. Det ställer onekligen frågan på sin spets om den sociala välfärdsstatens ansvar mot företagare och anställda i svåra situationer. Det utmanar också vår syn på arbetsmarknadens flexibilitet och solidaritet.

Att avskaffa denna ersättning resulterar oundvikligen i en kraftigt ökad ekonomisk belastning för småföretag, vilket kan leda till nedskärningar, minskad anställningstrygghet och i alltför många fall konkurs. Det tvingar företag att fatta svåra beslut som påverkar människors liv och välbefinnande på ett djupt personligt plan.

Förslaget om att avskaffa ersättningen för höga sjuklönekostnader kräver en grundlig omvärdering. Det är nödvändigt att finna en balans som skyddar både småföretag och deras anställda i tider av sjukdom och kris. Den svenska modellen av social välfärd och ekonomisk solidaritet står på spel och dess framtid bör naturligtvis formas med omsorg och medvetenhet om de verkliga konsekvenserna för de minsta aktörerna på arbetsmarknaden. Självmål - Gör om och gör rätt!

Joe Formgren
Entreprenör och f.d. arbetsgivare

Källa:
Promemoria S2023/02799
Daterad 2023-10-04

Promemorion som PDF:
https://www.regeringen.se/contentassets/aa050711357f43e3bd0acc700899f36d/utfasning-av-ersattning-for-hoga-sjuklonekostnader.pdf

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet